Activiteiten agenda

<< Terug naar de agenda

Jaarvergadering SV Leveroy 25 okt.

uitnodiging jaarvergadering

sv leveroy

 

 

Bij deze nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de algemene jaarvergadering op

vrijdag 25 oktober aanvang 21.00 uur in de kantine

           

 

1. Opening door de voorzitter.

 

2. Terugblik en verantwoording

 1. Notulen jaarvergadering 19 oktober 2018 *
 2. Notulen ledenvergadering 22 februari 2019 *
 3. Sportief jaarverslag jeugd seizoen 2018/2019 *
 4. Sportief jaarverslag senioren seizoen 2018/2019 
 5. Financieel overzicht seizoen 2018/2019 *
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 7. Contributie en wasgeld
 8. Goedkeuring begroting nieuw seizoen *

 

3. Bestuursverkiezing

Volgens rooster zijn aftredend, Jos Timmermans en Bair Cillekens.

Jos Timmermans stelt zich niet herkiesbaar, Bair Cillekens is wel herkiesbaar.

Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris voorzien van 5 handtekeningen van 5 stemgerechtigde leden.

 

PAUZE

 

4.  Vooruitblik en plannen in gesprek met de leden

 1. Beleidsplan: Uitkomsten leden enquête (presentatie).

 

 1. Jeugdvoetbal beleidsplan (stand van zaken).

 

 1. Vrijwilligersbeleid

 

 1. Overige interessante kwesties

 

 

5. Rondvraag en sluiting door de voorzitter

 

 

 Stukken met * zijn vanaf heden opvraagbaar (uitsluitend via mail) bij de secretaris (secretaris@svleveroy.nl) en de penningmeester (penningmeester@svleveroy.nl).

 

 

vr 25 okt 2019